PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA UZSĀKŠANU UN SĀKOTNĒJO SABIEDRISKO APPSPRIEŠANU

Paredzētā darbība: Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Krustpils novada Krustpils pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “GALLUSMAN”, reģ. Nr. 40103895261.

 

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta:  

Sekojošos nekustamajos īpašumos bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā Krustpils novada Krustpils pagastā: “Pasilnieki” (kadastra Nr. 5668 007 0277) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0298, 5668 007 0307, 5668 007 0319; “Logistikas parks” (kadastra Nr. 5668 007 0295) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0301, 5668 007 0302, 5668 007 0312, 5668 007 0308; “Lidlauka ceļi” (kadastra Nr. 5668 007 0371) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0372; “RSV Lidlauks” (kadastra Nr. 5668 007 0433) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0392; “Pasile” (kadastra Nr. 5668 007 0468) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0462; “Zeme-Viens” (kadastra Nr. 5668 007 0370) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0370; “Studentu Lidlauks" (kadastra Nr. 5668 007 0327) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0258; “Lidlauks” (kadastra Nr. 5668 007 0320) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0320.

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 08. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveidei Krustpils novada Krustpils pagastā.

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu publicēts Jēkabpils pilsētas pašvaldības izdevumā "Jēkabpils Vēstis" 2020. gada 4. augustā Nr.7 (300), Krustpils novada informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” 2020. gada 6. augustā Nr.8 (121) un laikrakstā “Brīvā Daugava” 2020. gada 7. augustā Nr. 62 (11 539).

Paredzētās darbības apraksts: Krustpils novada Krustpils pagastā paredzēts izveidot modernu olu un olu produktu ražotni jeb mājputnu audzēšanas novietņu kompleksu, kas paredzēts  līdz 6 milj. dējējvistu un līdz 1,4 milj. jaunputnu vietām. Kompleksa darbības nodrošināšanai plānots radīt līdz 200 jaunas darba vietas. Kompleksā paredzētas līdz 18 dējējvistu novietnes un līdz 12 jaunputnu novietnes, graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas cehs, putnu barības ražošanas cehs, olu šķirošanas cehs un olu produktu ražošanas cehs ar gatavās produkcijas uzglabāšanas noliktavu, kūtsmēslu pārstrādes iekārtas to zāvēšanai un granulēšanai, kā arī citas saistošās inženierkomunikācijas – ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas, elektroapgādes, siltumapgādes un sakaru tīklu infrastruktūra, kā arī neliels, stacionārs degvielas uzpildes punkts iekšējā transporta pašpatēriņa vajadzībām. Plānotā ražošanas jauda plānota ap 2000 milj. saražotu olu gadā, ko plānots realizēt gan kā čaumalu olas, gan dažādu šķidro un sauso olu produktu veidā (olu masas un olu pulveri). Tāpat kompleksā plānots saražot ap 250 tūkst. tonnas/gadā putnu barības, līdz 75 tūkst. tonnas/gadā granulētu organisko augsnes mēslojumu, kā arī līdz 15 tūkst. tonnas/gadā auksti spiestu nerafinētu rapšu eļļu. Līdz 90% no kompleksā saražotās produkcijas plānots realizēt eksporta tirgos. Kūtsmēslu uzglabāšana kompleksa teritorijā netiek paredzēta, nodrošinot to tūlītēju pārstrādi.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

Krustpils novada pašvaldībā (Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202) darba laikā, kā arī tīmekļa vietnēs – www.krustpils.lv un www.geoconsultants.lv.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2020. gada 17. augusta līdz 2020. gada 21. augustam (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.krustpils.lv un www.geoconsultants.lv, sākot ar šī gada 17. augustu, plkst. 10:00), kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz ierosinātājas pārstāvja e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv. Saiti uz tīmekļa vietni , kur būs pieejama videoprezentācija, būs iespējams saņemt arī e-pastā, piesakot to pa e-pastu gc@geoconsultants.lv vai pa tālruni 67627504. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā e-pastā saņemtie jautājumi un atbildes uz tiem tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv

Tiešsaistes videokonference notiks 2020. gada 20. augustā plkst. 16:00 – 19:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv 20.augustā).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2020. gada 28. augustam.

 

Gallusman SIA    Tel.+371 28449491      info@gallusman.eu       Tīnūžu 17, Ikšķile, LV-5052, Latvija