top of page

Paziņojums par SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā (07.05.2021.)

Paredzētā darbības nosaukums: Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveide Krustpils novada Krustpils pagastā.

 

Paredzētās darbības norises vieta: Krustpils pagasts, Krustpils novads (sekojošos nekustamajos īpašumos bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā: “Pasilnieki” (kadastra Nr. 5668 007 0277) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0298, 5668 007 0307, 5668 007 0319; “Logistikas parks” (kadastra Nr. 5668 007 0295) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0301, 5668 007 0302, 5668 007 0312, 5668 007 0308; “Lidlauka ceļi” (kadastra Nr. 5668 007 0372) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0372; “Lidlauka taka” (kadastra Nr. 5668 007 0320) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0320; “Pasile” (kadastra Nr. 5668 007 0468) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0462).

 

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “GALLUSMAN”, reģ. nr. 40103895261, juridiskā adrese: Ikšķiles nov., Ikšķile, Tīnūžu šoseja 17, LV-5052, tālrunis: 28449491.

 

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts birojs 08.07.2020. ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveidei Krustpils novada Krustpils pagastā un 05.10.2020. izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/15.

 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949, Rīga, Olīvu iela 9, LV-1004, e-pasts: gc@geoconsultants.lv)

 

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā: “Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Krustpils novada Krustpils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums” sagatavots 2021.gada maijā un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 07.maijā. 

Ar Ziņojumu un tā pielikumiem var iepazīties Ziņojuma sagatavotāja SIA “Geo Consultants” (kā ierosinātāja pilnvarotās personas) tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv.

 

bottom of page