PAZIŅOJUMS PAR VISTU NOVIETŅU KOMPLEKSA - 0LU UN OLU PRODUKTU

RAŽOTNES IZVEIDES OGRES NOVADA MADLIENAS PAGASTĀ

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Paredzētā darbība:

Vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveide Ogres novada Madlienas pagastā

 

Paredzētās darbības ierosinātāja:

SIA “Gallusman” (reģ. Nr. 40103895261, juridiskā adrese: Tīnūžu šoseja 17, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052,

tālrunis: 28449491, e-pasts: info@gallusman.eu)

Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 9. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr.5-02/12 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveidei

Ogres novada Madlienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Balti” (kadastra apz. 7468 011 0081) un “Cālīši”

(kadastra apz. 7468 011 0083)

 

Ziņojuma izstrādātāja:

AS “VentEko” (reģ. Nr. 41203008864, juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601)

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana paredzēta: 

2019. gada 7. augustā plkst. 18:00 Madlienas Kultūras nama “O divi” zālē, Madlienas pagastā, Ogres novadā

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties: 

  1.  Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov.,

       Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;

  2.  Madlienas pagasta pārvades ēkas 2.stāva vestibilā, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag.,

        Ogres nov., Madlienas pagasta pārvaldes darba laikā;

  3.  Tīmekļa vietnēs: http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/publiska_apspriesana/2019/ un www.venteko.com 

 

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt:

Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049,

e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv)  līdz 2019. gada 27. augustam

* Informējam, ka pasākuma laikā tiks veikta pasākuma audio fiksācija sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

protokola sagatavošanas nolūkiem. 

  Fotografēšana un filmēšana. Pasākuma rīkotājs pasākuma laikā filmēšanu un fotografēšanu nav paredzējis

personas datu aizsardzības nolūkos. Gadījumā, ja kādas personas vēlas veikt pasākuma filmēšanu un fotografēšanu,

līdz sabiedriskās apspriešanas norisei aicinām par to informēt AS “VentEko”, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi info@venteko.com, norādot fotoattēlu un videomateriālu izmantošanas nolūku, informācijas kanālus, kādos

šos materiālus ir paredzēts izvietot, kā arī atbildīgā datu pārziņa datus. 

Gallusman SIA    Tel.+371 28449491      info@gallusman.eu       Tīnūžu 17, Ikšķile, LV-5052, Latvija